• E. Bártfai László

  A SATOR-formula – egy rejtély szemrevételezése

  A számokhoz hasonlóan a betűk is négyzetekbe rendezhetők. „Mágikus” voltuk ez esetben abból fakad, hogy az egyes sorokba, oszlopokba írt betűk különböző irányokból olvasva is szavakká kapaszkodnak össze, azaz palindromok, egyszersmind akrosztichonok is, mert a sor- vagy oszlopkezdő betűkből is szavak, mégpedig ugyanazok a szavak tevődnek össze. Ráadásul az oszlopok vagy sorok mentén összeolvasott szavak többé-kevésbé értelmes egésszé állnak össze.

 • Winkler Zoltán

  Arany János Tetemre hívásától Petőfi irodalmi végakaratáig

  „Arany balladájában a tetemre hívás látszólag csalhatatlan eszköznek bizonyul, ám voltaképpen pontatlanul működik: mert miközben az kétségtelenné válik (legalábbis senki nem tudja vitatni Kund Abigélnek ezt az állítását), hogy Bárczi Benő önmagát végezte ki,[1] a halott sebe azon személy jelenlétében kezd el eleven vérfolyással jelezni, akitől a halálos fegyver származik.

 • ​​​​​​​Lakatos-Fleisz Katalin

  Végtelen variációk

  Szentkuthy Miklós Divertimento című regényéről

  Ha a szépirodalmi műfajok leghosszabbikára, a regényre vetünk egy pillantást, kétféle típust különböztethetünk meg. Az egyikben a tartalom, a mondanivaló a lényeg, e köré tömörül minden szó, minden mondat, ezt növeli, hizlalja a teljes szöveg. A másik típus a formabravúrt mutató regény. Ebben olyan csillogóan sima a mesélőkedv és a mesélni tudás, hogy a történet árja könnyűszerrel ringatja el az olvasót.

 • Deák-Sárosi László

  Egy bárdstrófa jellegzetességei

  A korai ír hangsúlyos verselés tanulságai a magyar verstan szempontjából

  Az ír nyelv, pontosabban annak közvetlen őse az óír, az ógörög és a latin után Európa legrégebbi írott nyelve, ha az etruszk töredékeket és a korai rovásemlékeket nem számítjuk. Nyelvemlékei már az 5. századtól, irodalmi szövegei pedig a 6. század második felétől kezdve maradtak fenn eredetiben vagy másolatban. Nem csupán prózai szövegek, hanem versek, sőt verstani leírások is! Az íreknek fejlett írásbeli kultúrájuk volt, hangsúlyos verselésük gazdag eszköztárból merít.

 • Réti György

  Hazánk és Dante

  Alessandro De Bosis, aki a Kádár-érában szolgált olasz nagykövetként Magyarországon (és aki sokkal jobban ismerte a fogadó ország kultúráját, mint kollégáinak túlnyomó többsége), egy alkalommal azt a szellemes megállapítást tette: „A Varsói Szerződés országai közül Magyarország az egyetlen, amelyet Dante kétszer említ Isteni színjátékában.
  Nos, most e két „említéssel” szeretnék foglalkozni.

 • Bogár Gábor

  Dante és Liszt

  Kiegészítés Réti György Hazánk és Dante című esszéjéhez

  Dante Alighieri, a 13–14.

 • Kiss Norbert

  Hit, tudás, maleficium

  Mindennapok a hódoltságkori Szegeden Bene Zoltán regényei nyomán
  Az Irodalmi Jelen szerkesztősége Kiss Norbert alábbi tanulmányával gratulál a folyóirat
  szerkesztő-munkatársának, Bene Zoltánnak a közelmúltban átvett József Attila-díjához.

  „Kompiláció néhány lehetséges kézirattöredékből”

 • Nagyvarjasi Szabó István

  Márki Sándor 1848–49-ről

  A múltat még az Isten sem tudja megváltoztatni – mondják. Az idő végtelen óceánja elnyeli a pillanatot, s mi, időben véges, de képzeletünkben határtalan emberek, kihalászunk egy-egy roncsot, álmot, néha talán iránytűt – ez az emlékezés. Tágabb értelemben történelem, történetírás. Mindig, minden a jelenben történik. Szent Ágoston mondta, hogy a múlt jelene az emlékezés, a jövő jelene a képzelet (majd így lesz, majd úgy lesz, tervezgetünk... szintén a jelenben), a jelen jelene az átélés, a cselekvés.

 • Nagyvarjasi Szabó István

  István, a király – az emberismerő

  Szabadegyetem – mindenkinek

  Új rovatot indít az Irodalmi Jelen Szabadegyetem címmel. Kezdeményezésünk célja, hogy olyan, többségükben már megjelent művekből kínáljunk ízelítőt, amelyek közös gondolkodásra, sőt elmélyült továbbgondolásra, esetleg konstruktív vitára adnak alkalmat – akár történelmi, akár művészeti, művelődéstörténeti, általános kulturális kérdések tekintetében.

 • Laik Eszter

  A fényképezőgép kattanása

  Jenei Gyula költészetéről

  Átböngészve Jenei Gyula versesköteteinek fogadtatását, mintha a 2018-ban megjelent Mindig más című kötet hirtelen jelentősen megnövelte volna az érdeklődést a Szolnokon élő alkotó költészete iránt. Noha addig sem maradtak reflektálatlanul verseskötetei – a legkevésbé sem –, a Mindig más homogén tematikája és hangvétele, nagy tudatossággal kialakított szerkezete és versekben feldolgozott téma (a gyermekkor) regényessége mégis átütött valamiféle falat a szakmai berkek és a tágabb olvasóközönség között.

 • Arany Zsuzsanna

  „Ez már nem irodalom, hanem…”

  Kaffka Margit Hangyaboly című regényéről

  Kaffka Margit utolsó regénye, a Hangyaboly 1917 januárja és márciusa között folytatásokban látott napvilágot a Nyugat hasábjain, majd még ugyanabban az évben kötetben is megjelent, a laphoz tartozó irodalmi kör révén.

 • Széchenyi Ágnes

  „Sokat tudni és nem fitogtatni”

  Arany Zsuzsanna: Kosztolányi Dezső élete

  Az irodalomtörténet „életrajzi” műfajáról

 • Rajcsányi Gellért

  Elsüllyedt Európánk kései krónikása – Cs. Szabó László elbeszélései

  Róma, régi napsütötte szeptember, a városjárásban megfáradva üldögélünk egy öreg templom udvarán szerelmemmel, gyermekeim leendő édesanyjával. Velem szemben a Tempietto, Bramante kicsiny, műremek kápolnája, az érett reneszánsz egyik legtökéletesebb alkotása. A templomban esküvő: díszbe öltözött, hangosan csevegő olasz famiglia sereglik az udvaron, zajlik az örök római élet az ódon falak között. Megkerülöm a Tempiettót: a násznépből egy fiatal anya szoptatja gyermekét a tövében. Körbenézek: mintha egy Fellini-filmbe kerültem volna. Vagy egy Cs.

 • Németh István Péter

  Levelek a Weöres- és a Hamvas-sétány kettős fasorából

  Hamvas Béla nevével Weöres Sándor kétkötetes Egybegyűjtött írások című könyvében találkoztam először. 1976-ban az Új Írás (11. számának) hasábjain leltem az első írásra Hamvas Bélától. A Jóisten uzsonnáját, az eperről. Ugyanúgy számban maradt a miniesszé szavainak az íze, mint a gyermekkori eperé, szamócáé. Az epret a mai napig tejföllel s kevéske kristálycukorral eszem. Olvasom, Dragomán György is!

 • Podhorányi Zsolt

  A romlás múzsái

  Művészet és sorstragédia a pilisi Beleznay-kastélyban

  „Minden az enyészetbe rohan”

 • Bakonyi István

  Gáspár Ferenc írói indulása: A strucc vére          

  Gáspár Ferenc a kilencvenes években kezdte el kalandregény-sorozatát, amelyben magyar történelmi témákat dolgozott fel. Ezek között elsőként 2001-ben jelent meg A strucc vére (Coldwell Kiadó). Kezemben a 2007-es negyedik kiadást forgatom. Önmagában is szép, hogy egy kortárs regény ennyi kiadást megért!

 • Boldogh Dezső

  Múltba kódolt kriptográfiák

  Vesztergom Andrea költészetéről
  Boldogh Dezső írása a hónap alkotója, Vesztergom Andrea költészetéről.
 • Praznovszky Mihály

  A fiatal Mikszáth titkai

  A pályakezdő Mikszáth életének első évei tele vannak rejtélyekkel. Néha már-már úgy érzi az ember, szándékosan csinálta. Egy időben elterjedt, hogy nem is Szklabonyán született, hanem Pelsőcön, ahová szülei éppen látogatóba mentek. Ráadásul ezt a téves adatot a könyvében 1911-ben közreadó Gyöngyösy László még azt is tudni véli, hogy e születés 1849. január 16-án történt. (Még szerencse, hogy a nagykürtösi matrikulában ott a pontos bejegyzés.

 • Némethi Lajos

  Árnyak és halál – a halál árnyékában

  Fecske Csabáról és Árnyűző élet című kötetéről
  Némethi Lajos tanulmánya Fecske Csaba költészetébe vezeti be az olvasót.
 • Szepes Erika

  Aki legyőzi ijesztő démonát, az időt

  Fecske Csaba Árnyűző élet című kötetéről

  Mindnyájan az időben élünk, csak nem mindig tudatosítjuk magunkban. Akkor riadunk rá, ha felfüggeszti szakadatlan folyását, és szorítása érhet fájdalmasan vagy gyönyörtelien – ezek a pillanatok mindenképpen kiemelkednek az idő megszakítatlan áradásából.