Ugrás a tartalomra

Meditációs képsorozat – Nagy Sándor Békássy-sorozata – Vasárnapi levelek 139.

Részlet a Költő és huszár című Békássy-életrajzból

(...)

Mint említettük kevés híján, a képsorozat keletkezése előtt egy-két évvel, Babits Mihályt Óbarokba invitálják teadélutánra, ahol majdnem találkozott 1915. február 14-én, Békássyval. Babitsot ezekkel a szavakkal hívták meg: „Van nekem egy kedves öcsém, Békássy Feri cambridgei tanuló, aki most indul a harctérre. A háború előtt egyik legjobb angol revue a Poetry and Drama közölte cikkét a legújabb kori magyar költészetről. (A cikk a gyors hazatérés miatt a cambridgei holmik között maradt.) Ebben a cikkben volt néhány szép Babits és Ady fordítás is. Természetesen a fiúnak régi vágya, hogy megismerhesse. Vasárnap 14-én, 5 órai teára (…) megkérném, nagyon szépen megkérném, hogy eljöjjön. Várjuk, kérjük, óhajtjuk ebbe az egyszerű meleg körbe.”54

 

Az „egyszerű kört” teára Békássy Elemérnéhez a képsorozatot feltáró Pirnit Andrea leírása alapján az alábbi emberek alkották: „A meghívottak egy azonos társadalmi nézetet valló értelmiségi körbe tartoztak, amely körnek irányultságát leginkább Szabó Ervinnek, a szocialista mozgalom vezető egyéniségének neve fémjelzi. Békássyné barátai közé tartozott Madzsar József, a munkásmozgalom harcosa és Bédy-Schwimmer Rózsa, a feministák egyesületének alapítója is. Békássy Elemérné és a főképp a század eleji években radikális gondolkodású Nagy Sándor között a közvetlen összekötő láncszem talán épp Szabó Ervin lehetett, akivel Nagy - mint ahogy azt kettejük levélváltásai és számos, Szabó Ervin felkérésére készült munka is mutatja -jó ismeretségben állt. Az pedig már következménye volt a Gödöllő-Óbarok összeköttetésnek, hogy Békássyné barátnője, Schwimmer Rózsa a gödöllőiek reforméletmódját kiadványaiban népszerűsítette.”55

Babits Mihály tehát nem ment el, de Nagy Sándor a gödöllői művész igen. Munkáit és jelentőségét itt nem feladatunk bemutatni, elég arra a megállapításra hivatkozni, hogy „Több mint valószínű, hogy Nagy Sándor és Békássy Ferenc legalább egyszer személyesen is találkoztak egymással.”56 – és ennek jelentősége csak mostanra válik nyilvánvalóvá. Utóbb, a Láthatatlan könyvtár feltárása során kezembe került egy reprodukció, amely Nagy Sándor akvarelljéről készült. A kép bár csak fekete-fehér formában ismert, de Békássy Ferenc portréja olyan húsz éves korából. Tehát egyrészt van egy eddig ismeretlen Nagy Sándor-akvarell

Békássy Ferencről (amelyet itt és most láthatnak először az Irodalmi Jelenen – szerk.), másrészt jóval az óbaroki teadélután előtt ismerte már egymást a festő és a költő, a kép tanúsága szerint.

Bezerédy Emma, az édesanya, így ír Babits Mihálynak 1916-ban: „Nagy Sándor, gödöllői művész mondta róla 1915-ben: „Ő [Békássy Ferenc] géniuszának alkotásait nem adhatta, ahogy adni kívánta. De maga a láng-lélek nem valami, ami fejlődik az emberekben, az megvan a maga egészében, az ifjúban is, s a gyermekben is. Ami fejlődik, nő, az csak a közlőképessége, az hogy magát meg tudja mutatni másoknak. A láng maga, a génie itt volt közöttünk huszonkét évig. S ennek a képe itt maradt, mint valami kialudt fény emléke.”57

Békássy és Nagy kapcsolatáról azonban semmit sem tudtunk. 1977-ben a Herman Ottó Múzeum tulajdonába kerül egy üvegablakterv sorozat, amit ismeretlen festőnek tulajdonítottak.58

Végül Pirint Andrea minden kétséget kizáróan beazonosította Nagy Sándor kézjegyét, s azt is, hogy ki is az, akinek emlékére a sorozat készült: „Üvegablaktervünk azonban egészen más ösztönzésből született, mint a magyar népművészeti értékeket, balladai örökséget továbbéltető munkák. A kompozíció gyújtópontjában elhelyezkedő képmező sírhelyet asszociál. A keresztfán – ma már csak alig – olvasható évszámok (»1893–1915«), az előtér kegyeletteljesen égő gyertyasora, s a középtérben a gyász fájdalmával térdre boruló figurák között ívelő feliratos szalag (»BÉKÁSSY FERI«) – a képsorozat sajátos emlékmű-jellegét tükrözik.”59 – a képsorozat felfedezője írásában egyébként kiemelkedő elemzést is ad.

Nagy Sándor műve tehát egy kápolna kilenc üvegablaka, vagyis egy különleges emlékmű Békássy Ferencnek, amit szántak valahová. Valószínűleg Zsennyére.60 A kortársaknak és erre ez a legfőbb bizonyítékunk, legalábbis, akiknek volt szerencséje ismerni, mielőtt kiment a frontra Békássyt, mindenképpen olyasmit jelenthetett, mint amit Nagy Sándor mondott, vagy ahogy Emma írta, fia nem volt más, mint „egy reménysugár, amit ő egy szép jövőből sejtetett velünk. Oly szép volt ez, oly kialakult egy jövő számára, annyira túl a lírán, szinte megdöbbentően, mint a legszebb óhaj, amit a jövő számára azt hittük csak mi tudunk egyáltalán elképzelni.”61

(...)

54.Közli Gál: i. m.
55.Pirint Andrea: Nagy Sándor eddig ismeretlen üvegablakterve a Petró-gyűj­teményben. A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 43. 2004.
56.Pirint: uo.
57.Bezerédy Emma Babits Mihálynak 1916. május. 26., Sennye. OSZK Fond III/255. A többi levelét lásd itt: OSZK. Fond III/257., III/256.
58.„1977-ben, Petró Sándor miskolci műgyűjtő halálával a felbecsülhetetlen ér­tékű képző- és iparművészeti magángyűjtemény jelentős része a Her­man Ottó Múzeum kezelésébe került. A többségükben névhez köthető al­ko­tások gazdag kollekciója mellett, egy kisebb számú tárgycsoport mes­te­re­inek kilétét bizonytalanság övezi. Ismeretlen festő munkájaként került nyil­vántartásba az az üvegablakterv is, amely jelen tanulmány tárgyát ké­pezi, és amelynek alkotójaként Rippl-Rónai József neve éppúgy fel­me­rült, mint a magyar szecessziós formanyelv másik - üvegablakokat is ter­ve­ző – képviselőjéé, Nagy Sándoré (1868-1950).” – Pirint: uo.
59.Pirint: uo.
60.„Hogy »Feri missiója« mi volt, azt csak találgathatjuk. Mint ahogy azt is csak feltételezhetjük, hogy Nagy Sándor üvegablakterve esetleg a Bé­kás­sy Ferenc misszióját is beteljesítő zsennyei kastélyban valósult volna meg. Az üvegablakterv rendeltetési helyét illetően természetesen Békássy Ele­mérné óbaroki kúriája is felmerül, de festett üvegablak meg­va­ló­su­lá­sá­ról egyik helyszín esetében sincs tudomásunk.” – Pirint: uo.
61.Bezerédy uo.


A teljes tanulmány Békássy Ferenc egybegyűjtött írásai című könyv utószavaként olvasható.

Kapcsolódó:

Egy hihetetlen képlet – I. – Szörényi László és Weiner Sennyey Tibor beszélgetése a Békássy Ferenc-könyvbemutatón

A Békássy-ügy - Vasárnapi levelek133.

Békássy Ferenc egybegyűjtött írásainak szegedi bemutatója

Békássy Ferenc: A magyar költészet 1906-óta (Első rész)
Békássy Ferenc: A magyar költészet 1906-óta (Második rész)

Papp Dániel: Békássy Ferenc, a magyar-angol költő

Gömöri György: Még egyszer Békássyról
Weiner Sennyey Tibor: Tölgybeszéd - Vasárnapi levelek 111.
Weiner Sennyey Tibor: Két ember találkozik - (Képzelt riport holt költővel) Vasárnapi levelek II/12
Weiner Sennyey Tibor: Notesz a keleti frontról - Békássy Ferenc tömegsírból előkerült versei

NÍVÓDÍJAT KAPOTT A BÉKÁSSY-ÉLETRAJZ

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.