Ugrás a tartalomra

A hónap költője – Tőzsér Árpád: Hó és csend – versek

 

valami morfogenetikus erő hatására mintha mi is
egyszerre, mintegy varázsütésre, könyvek  
nélkül bírnánk a világ minden tudását 

 

 

 

TŐZSÉR ÁRPÁD

 

 

Gömörpéterfala, 1935. október 6.
Író, költő, szerkesztő, kritikus, irodalomtörténész, műfordító, egyetemi oktató
A Magyar Művészeti Akadémia tagja
Legújabb kötetei:
Fél nóta, versek, 2012, Kalligram
Érzékek csőcseléke, napló, 2011, Kalligram
A vers ablakán kihajolva, válogatott versek, 2010, Új Palatinus
Csatavirág, versek, 2009, Kalligram
Szent Antal disznaja, napló, 2008, Kalligram
Faustus Prágában, dráma, 2005, Kalligram,
A Matrjosa-baba szubjektuma, esszék, 2005, Madách-Posonium

 

 

 

 

 

 

 

 

HÓ ÉS CSEND

Segantini

Egyedül, szemközt a pusztulással,
egy asszony (a nap épp lemegy vagy felkel),
a vén Éva tán az eszkimó-jelenetből:
a halál néz reá üres szemekkel.

Mit húz a lét két puszta szántalpán?,
farönköt?, leány-öle bozontját?
Hó és csend, régen letarolt erdők.
Valaha turbolya nőtt itt, mondják.

Túlvilági árbocok sora hátul:
a hegyek fagyott erekciója,
tűnődve lejt a szán alatt az űr-tér:
véges alatt a végtelen sólya.

A fehér falu kísértet-tornya
a diluviumból kioldott lélek. –
Hazafelé az egynemű létbe –
ez lehetne a címe a képnek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyveitől búcsúzik

Búcsúzom  tőletek, kitűnő munkatársaim,
jó volt veletek együtt dolgozni,  néha esz
mét cserélni,  de  legtöbbször, sajna, csak
élősködni rajtatok,  teleróni  margóitokat
áleszmékkel, ahogy a fagyöngy burjánoz
za tele az ágat állevelekkel; jó volt tudni:
számíthatok rátok,  nem  voltatok önzők,
részrehajlók sem, nem néztétek, tagja va
gyok-e a digitális akadémiának,  s egyéb
elit irodalmi testületeknek, adtátok szíve
sen, önzetlenül  az impulzusokat  az  írás
hoz s elnyűtt ereimnek a pulzáláshoz, ha
el kellett döntenem:  ölni  vagy nem ölni,
ott voltak  a Raszkolnyikov s Hamlet ne
vű beosztottjaitok, akik tanácsaikkal min
dig  rendelkezésemre álltak;  de most ko
molyan:  jócskán  hosszúra nyúlt életem
ben volt néhány hivatalom és  jó néhány
kollégám, de  az itthoni  könyvtáramat é
reztem  mindig  az  igazi  munkahelyem
nek, végül  azon kaptam magamat, hogy
a könyveimet  kollégáknak  szólítgatom,
és feltehetően  ők is jól érezték magukat
nálam,  Dosztojevszkij  kolléga  teljesen
leszokott a rulettről, egyetlenegyszer se
észleltem, hogy elszökött volna helyéről,
arról a könyvespolcról,  amely, ha íróasz
talomnál ülök,  egy  magasságban van  a
szememmel,  az  utóbbi  időben már Sha
kespeare uram is  kevesebbet sörözgetett,
csak néha  engedett a cseh Holan csábítá
sának, ha az a Transcendencia nevű kocs
mába hívta; lám, megint élcelődöm, kény
szeredetten, hogy a búcsú percében  el ne
sírjam magamat:  csökkenteni  kényszerü
lök  könyvtáram becses állományát,  elkö
vetkezett  a kritikus tömeg  pillanata,  még
egy könyv polcaimra s elszabadul a sziner
gia:  a könyvtárosra rádől kedves könyvtá
ra; vannak ilyen csodák:  ki ne ismerné  a
századik majom kódját: mikor a századik
maki is megmosta a burgonyát mielőtt en
ni kezdte, hirtelen a világ minden majma  
mosni kezdte a sáros gyümölcsöt; valami
morfogenetikus erő hatására mintha mi is
egyszerre, mintegy varázsütésre, könyvek  
nélkül bírnánk a világ minden tudását,  az
én  nosztalgiám se  a tudással  kapcsolatos  
most, hanem könyvkollégáimmal: a közép
kori scriptorok könnyezhették így meg fóli
ánsaikat, miután a nyomtatott, úgynevezett
negyvenkét soros biblia az Úr ezernégyszáz
ötvenötödik  esztendejében  megjelent,  s a
Gutenberg-galaxis  lassan  forogni  kezdett.

 

 

A versekhez Giovanni Segantini (1858–1899) Hajnali mise (1885, részlet), illetve Visszatérés az erdőből (1890) című festményeit társítottuk. 

 

Irodalmi Jelen

Irodalmi Jelen

Az Irodalmi Jelen független online művészeti portál és folyóirat. Alapítva 2001-ben.

.